ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

                                                                                                                                                                Archive

2020-21

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

20

ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
19

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

08-02-2021
 18  

ಡಿಸೆಂಬರ್  2020ರ  ಕೆ.ಓ.ಎಸ್.  ಪೂರಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
17

ಡಿಸೆಂಬರ್  2020ರ  ಕೆ.ಓ.ಎಸ್.  ಪೂರಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುತ್ತೋಲೆ

01-02-2021 
16

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಎಣಿಕೆ  ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 

 
15

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

13-01-2021
14

ಡಿಸೆಂಬರ್-2020ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

21-12-2020
13

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೆ, ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.

18-12-2020
12

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರ ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ

30-11-2020
11

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ಡಿ.ಪಿ.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

25-11-2020
10

ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

 
9

ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

 
8

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ) 

06-11-2020 
7

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ) 

06-11-2020 
6

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಡು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

22-10-2020
5

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಪ್ರತಿ,ಮರು ಎಣಿಕೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

13-10-2020 
4  

ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

 

11-08-2020
3

ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

 

11-08-2020
2

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

 

11-08-2020
1

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

 

11-08-2020

  

 

 

2019-20

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

40

ಮೇ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

23-03-2020 
39

ಜುಲೈ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

12-03-2020 
38

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

09-03-2020 
37

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ

09-03-2020 
36

ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

28-02-2020
35

ಮೇ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

28-02-2020
34

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

26-02-2020
33

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-02-2020
32

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 
31

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

 
30

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

 
29

ಕೆ.ಒ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-02-2020
28

ಕೆ.ಒ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್.

 
27

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

27-01-2020
26

ಜನವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ.ಇಡಿ./ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

27-01-2020
25

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಡು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

04-01-2020
24

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 
23

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

 
22

ಜನವರಿ 2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

18-12-2019
21

2019ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮರುಎಣಿಕೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

16-12-2019
20

ನವಂಬರ್-2019ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಙಾಪನ

13-12-2019
19

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
18

ಜನವರಿ 2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್)

 
17

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
16

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್)

 
15

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

29-11-2019
14

ಮೇ-2019 ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 
13

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ ನವಂಬರ್-2019

 
12

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನವಂಬರ್-2019

20-11-2019
11

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ , ಛಾಯಾಪ್ರತಿ,ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

24-09-2019
10

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಛಾಯಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು.

 
9

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮರುಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ.

 
8

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುತ್ತೋಲೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

02-08-2019
7

ಮೇ-2019ರ ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ/ಡಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-07-2019
6

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 30.06.2019 ರ ವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2019
5

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-23360109

25-06-2019
4

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು USER MANUAL (ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ)

 
3

ಜೂನ್ -2019ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ.

09-05-2019
 2

ಕೆ.ಓ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

 09-05-2019
 1

ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು – ಮೇ 2019 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು.

 
09-05-2019 

 

 

2018-19

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

6  

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೇ-2019

23-11-2018 
5

ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೇ-2019

23-11-2018 
4

ಶಿವಕುಮಾರ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೇ-2019

23-11-2018 
3

2018 ನೇ ಸಂಗೀತ , ನೃತ್ಯ, ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

05-01-2018
2

2018 ನೇ ಸಂಗೀತ , ನೃತ್ಯ, ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ

 
1

2018 ನೇ ಸಂಗೀತ , ನೃತ್ಯ, ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೆಂದ್ರವಾರು ವಿವರ

 

 

 

 

 

 

Last Updated : 17-02-2021 02:33 PM
Modified By : Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ :

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

 • ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
 • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ - ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ