ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆ -2019

MUSIC DANCE AND TALAVADYA 2019

HIGHER (RS - VA)

 

 

ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ   76 P-2 (K) RS-VA ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  76 P-1 (K) RS-VAಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  76 P-A-2 (K) RS-VA |  ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  KA 76 T-2 (K) RS-VA  |  ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ KA 76 T-1 (K) RS-VAಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  16 T-2 (K)-VAಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 16 P-1 (K)-VAಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 16 T-1 (K)-VA |  ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ MF 16 P-2 (K)-VA  |  ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ MF 16 P-A-2 (K)-VAಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ  MF 07&08 T-1 (K)-RS-VAಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  07&08 P-1 (K)-RS-VAಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  07&08 T-2 (K)-RS-VA  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 07&08 P-2 (K)-RS-VA  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 07&08 P-A-2 (K)-RS-VAಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  66 P-A-2 (K)-VA |  ಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  KU 66 P-1 (K) - VA  |  ಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  KU 66 T-1 (K) - VA |  ಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ KU 66 P-2 (K) - VA  |  ಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ KU 66 T-2 (K) - VA  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 46 P-1 (K)-VA-I |  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 46 P-A-2 (K)-RS-VA-II  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 46 T-1 (K)-VAಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 46 T-2 (K)-VAಭರತನಾಠ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 46 P-2 (K)-VA-I |  ಹಿಂದೂಸ್ಥನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 37 T-1 (K)-VA  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 37 P-1 (K)-VA  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 37 P-2 (K)-VAಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 37 P-A-2 (K)-RS-VA |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ MF 37 T-2 (K)-VA  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  27 & 28 T-1 (K)-VA  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 27 & 28 P-1 (K)-VA ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 27 & 28 P-2 (K)-VA |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 27 & 28 P-A-2 (K)-RS-VA  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ  MF 27 & 28 T-2 (K)-VA

 

 

MUSIC HIGHER (RS - VP)

 

ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  KA 75 T-2 (K) - VP |  ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ KA 75 P-1 (K) - VP  |  ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ KA 75 P-2 (K) - VP ಕಥಕ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ KA 75 T-1 (K) - VPಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದರಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  16 P-1 (K) RS-VPಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  MU 16 T-2 (K) RS-VPಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 05&06 P-2 (K)-VP |  ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  MU 16 P-2(K) RS-VP  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ MU 05&06 P-1 (K)-VPಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ MU 05&06 T-2 (KE)-VPಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವMU 05&06 T-1 (KE)-VPಕರ್ನಾಟ್ಕ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ MU 16 T-1 (K) RS-VPಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ KU 65 P-2 (K) - VPಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವKU 65 T-1 (K) - VPಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವರ್ ಪೂರ್ವ 65 P-1 (K) - VP |  ಕೂಚುಪುಡಿ ವಿದ್ವರ್ ಪೂರ್ವ KU 65 T-2 (K) - VP  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  45 P-1 (K)-VP-IIಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  45 P-2 (K)-VP-II |  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  45 T-2 (K)-VP  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ MU 45 T-1 (K)-VP  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  MU 36 P-2 (K)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿದ್ವರ್ ಪೂರ್ವ  MU 36 T-1 (KE)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತಾಳವಾಧ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ mu36 T2ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  36 P-1 (K)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  MU 25 & 26 P-2 (K)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ  MU 25 & 26 T-1 (KE)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ 25 & 26 P-1 (K)-VPಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವMU 25 & 26 T-2 (KE)-VP

 

 

JUNIOR (RS- J)

 

ಕಥಕ್ ಜೂನಿಯರ್ KA 71 P-2 (K) RS-Jಕಥಕ್ ಜೂನಿಯರ್ KA 71 T (KE) RS-Jಕಥಕ್ ಜೂನಿಯರ್ KA 71 V (K) RS-Jಕಥಕ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕKA 71 P-1 (K) RS-J ಕರ್ನಾಟಕ  ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀರ MU 01 & 02 P-1 (K) RS-J |  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್  ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀರ MU 01 & 02 T (KE) RS-J  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 12 A (K) RS-J ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 12 P-1 (K) RS-J  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 12 P-2 (K) RS-J ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 12 T (KE) RS-Jಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀರ MU 01 & 02 A (K) RS-Jಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀರ MU 01 & 02 P-2 (K) RS-J  |  ಕೂಚುಪುಡಿ ಜೂನಿಯರ್ KU 61 P-1 (K) RS-J  |  ಕೂಚುಪುಡಿ ಜೂನಿಯರ್ KU 61 P-2 (K) RS-J  |  ಕೂಚುಪುಡಿ ಜೂನಿಯರ್ KU 61 T (KE) RS-Jಕೂಚುಪುಡಿ ಜೂನಿಯರ್ KU 61 V (K) RS-Jಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 P-1 (K) RS-Iಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 P-1 (K) RS-II  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 P-2 (K) RS-I  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 P-2 (K) RS-II ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 T (KE) RS-Jಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ MU 41 V (K) RS-Jಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ  ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 21 & 22 A (K) RS-J  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್  ತಾಳವಾದ್ಯ MU 32 P-1 (K) RS-J ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 32 A (K) RS-J  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 32 P-2 (K) RS-Jಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 32 T (KE) RS-J ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 21 & 22 P-1 (K) RS-Jಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 21 & 22 P-2 (K) RS-J |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 21 & 22 T (KE) RS-J

 

SENIOR (RS - J)

 

ಕಥಕ್  ಸೀನಿಯರ್  T-2 (KE) |  ಕಥಕ್ ಸೀನಿಯರ್  KA 73 P-3 (K)  |  ಕಥಕ್ ಸೀನಿಯರ್ KA 73 P-2 (K)ಕಥಕ್ ಸೀನಿಯರ್ KATHAK SENIOR 73 P-1 (K)ಕಥಕ್ ಸೀನಿಯರ್ KATHAK SENIOR 73 T-1 (KE)ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 03&04 P-2 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 14 P-1 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 14 P-2 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 14 P-3 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 14 T-1 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 14 T-2 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 03&04 P-1 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಉ ಸಂಗೀತ MU 03&04 P-3 (K)ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 03&04 T-1 (KE)ಕರ್ನಾಡಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಉ ಸಂಗೀತ MU 03&04 T-2 (KE)ಕೂಚುಪುಡಿ ಸೀನಿಯರ್  KU 63 P-1 (K)ಕೂಚುಪುಡಿ ಸೀನಿಯರ್  KU 63 P-2 (K)ಕೂಚುಪುಡಿ ಸೀನಿಯರ್ KU 63 P-3 (K) ಕೂಚುಪುಡಿ ಸೀನಿಯರ್ KU 63 T-1 (K)ಕೂಚುಪುಡಿ ಸೀನಿಯರ್ KU 63 T-2 (K)ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ MU 43 P-1 (K)-II |  ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ MU 43 P-2 (K)-I  |  ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ MU 43 P-3 (K)-IIಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ MU 43 T-1 (KE) RS-S ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ MU 43 T-2 (KE) RS-Sಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 34 P-1 (K)ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 34 P-2 (K) |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 34 P-3 (K)  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 34 T-1 (KE) ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಾಳವಾದ್ಯ MU 34 T-2 (KE)ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹMU 23 & 24 P-1 (K) |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 23 & 24 P-3 (K)  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 23 & 24 T-1 (KE)  |  ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ MU 23 & 24 T-2 (KE)ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ & ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತMU 23 & 24 P-2 (K)

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-07-2020 02:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080