ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಚಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

 

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ – 01K – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ – 01K – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು – 04L – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು – 04L – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ – 06H – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ – 06H – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ – 08M – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ – 08M – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು – 10T – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು – 10T – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು – 12U – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು – 12U – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 14E – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 14E – C Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (NCERT) – 15E – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ - 16S – A Version

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ - 16S – C Version

 

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

 

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 31E – A Version

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 31E – C Version

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - 33K – A Version

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - 33K – C Version

 

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ

 

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ (NCERT) – 60H – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - 61H – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - 61H – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - 62K – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - 62K – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 63E – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – 63E – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್ - 64A – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್ - 64A – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು - 66U – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  ಉರ್ದು - 66U – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  ಸಂಸ್ಕೃತ - 67S – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  ಸಂಸ್ಕೃತ - 67S – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  ಕೊಂಕಣಿ - 68D/K – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  ಕೊಂಕಣಿ - 68D/K – C Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು - 69D/K – A Version

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು - 69D/K – C Version

 

ಗಣಿತ

 

ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 81K – A Version

ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 81K – C Version

ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 81E – A Version

ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 81E – C Version

ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 81U – A Version

ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 81U – C Version

 

ವಿಜ್ಞಾನ

 

ವಿಜ್ಞಾನ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ -  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ  - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ -  ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - 83K – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ -  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ  - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - 83E – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – A Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – C Version

ವಿಜ್ಞಾನ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 83U – C Version 

 

 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 85K – A Version

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 85K – C Version

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 85E – A Version

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 85E – C Version

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 85U – A Version

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - 85U – C Version

 

ಜೆ.ಟಿ.ಎಸ್. ವಿಷಯಗಳು

 

ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ – 2 - 71E– A Version

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ – 2-72E– A Version

ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - 74E– A Version

 

ಪರ್ಯಾಯ ವಿಷಯಗಳು

 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 95K – A Version

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 95K – C Version

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 95E – A Version

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 95E – C Version

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 96K – A Version

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 96K – C Version

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 96E – A Version

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 96E – C Version

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 97K – A Version

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 97K – C Version

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 97E – A Version

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 97E – C Version

ಕರ್ನಾಟಕ /ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 98K – A Version

ಕರ್ನಾಟಕ /ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – 98K – C Version

ಕರ್ನಾಟಕ /ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 98E – A Version

ಕರ್ನಾಟಕ /ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ – 98E – C Version

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಕ್ಯೂ.ಎಫ್. ವಿಷಯಗಳು

 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - 86EK – A Version

ರೀಟೇಲ್ - 87EK – A Version

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ - 88EK – A Version

ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ - 89EK – A Version

ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ನೆಸ್ - 90EK – A Version

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-04-2022 01:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080